Vrijwel alle aangesloten flexwerk locaties zijn open voor coworkers om te flexwerken. Deze locaties hebben maatregelen genomen met betrekking tot (vaker) schoonmaken en afstand houden zodat jij veilig en rustig kan flexwerken. Kijk per locatie voor de laatste status.

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEXDESKPASS VOOR COWORKERS – VOOR MEMBERS EN MEMBER’S GAST

Flexdeskpass
Gevestigd aan heer Vrankestraat 25b, 3036LB Rotterdam
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75497727
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 maart 2020

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van Flexdeskpass.
 2. Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Member zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. Betalingsbewijs: het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
 4. Check-in: de registratie van de start van de Flexwerktijd bij een locatie.
 5. Eigen uren: Het totaalaantal nog te besteden uren welke member kan gebruiken om gebruik te maken van een flexwerkplek van de aangesloten Locaties.
 6. Flexdeskpass, de eenmanszaak Flexdeskpass, gevestigd aan de Heer Vrankestraat 25B, 3036 LB Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75497727.
 7. Flexplek gebruik: het gebruik van een flexwerkplek bij een Locatie.
 8. Flexwerktijd: de tijd die de een member op een dag doorbrengt op de flexwerkplek van een Aanbieder.
 9. Gast uren: Het totaalaantal nog te besteden uren welke member kan gebruiken om een gast (Members’ gast) gebruik te laten van een flexwerkplek van de aangesloten Locaties.
 10. Late Cancellation: de omstandigheid dat de Member een Flexwerkplek reservering niet tijdig annuleert, althans korter van tevoren annuleert dan 30 minuten voor de start van de reservering.
 11. Late Cancellation Fee: bedrag (of aantal uren) die een Member aan Flexdeskpass verschuldigd is in geval van een Late Cancellation.
 12. Locatie: een bij Flexdeskpass aangesloten bedrijf dat Flexwerkplekken onder het Membership aanbiedt.
 13. Member: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Membership en daartoe een Account bij Flexdeskpass heeft geregistreerd.
 14. Member’s gast: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gast van en samen met Member gebruik maakt van de Flexwerkplekken van de aangesloten Locaties
 15. Membership: het Flexdeskpass lidmaatschap dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Flexwerkplekken van de aangesloten Locaties.
 16. Membership Fee: de vergoeding die een Member per Periode aan Flexdeskpass verschuldigd is.
 17. No-Show: de omstandigheid dat de Member een Reservering heeft geplaatst voor een Flexwerkplek, maar niet tijdig annuleert en ook niet komt opdagen.
 18. No-Show Fee: bedrag (of aantal uren) dat de Member aan Flexdeskpass verschuldigd is in geval van een No-Show.
 19. Open Flexwerkplek: de Flexwerkplek waarbij geen voorafgaande Reservering verplicht is voor deelname.
 20. Periode: de termijn van 1 kalendermaand die aanvangt op het moment dat het Membership start en waarbinnen de limieten op het aantal Flexwerktijd(uren), Reserveringen en Check-ins gelden. Telkens na 1 kalendermaand begint er een nieuwe Periode en kan de Member weer gebruik maken van het maximaal aantal overeengekomen Flexwerktijd(uren), Reserveringen en Check-ins binnen het Membership.
 21. Reservering: het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van een Flexwerkplek van bij Flexdeskpass aangesloten Locaties.
 22. Reserveren: onder “reserveren” wordt verstaan: het maken van een Reservering via de Website en/of App.
 23. Website: de website van Flexdeskpass welke bereikbaar is via www.flexdeskpass.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Membership, evenals ieder gebruik van een Flexwerkplek en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de Member.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door Flexdeskpass vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.
 3. Door in te checken voor uw gast (Member’s gast) verklaart en garandeert u dat u een gemachtigde vertegenwoordiger van de gast bent met de bevoegdheid om dergelijke te binden aan deze voorwaarden; en gaan u en uw gast ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

ARTIKEL 3. MEMBERSHIPS EN UREN

 1. Het Membership houdt in dat de Member, tegen betaling van de Membership Fee, toegang heeft tot de Flexwerkplekken van Locaties zoals vermeld op de Website of App.
 2. Per persoon kan één Membership worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Memberships per persoon te bezitten. Mocht Flexdeskpass ontdekken dat een Member gebruik maakt van meer dan één Membership, heeft Flexdeskpass het recht om eventueel verleende kortingen alsnog aan de Member in rekening te brengen, bijvoorbeeld door dit middels een automatische incasso van de rekening van de Member af te laten schrijven.
 3. Eigen uren. Members ontvangen uren Flexwerktijd per lidmaatschapscyclus om te worden gebruikt om een ​​werkplek naar keuze te bezoeken die beschikbaar is op ons platform. Voor Light-lidmaatschappen komt dit neer op 24 uur in totaal op alle locaties, tijdens elke dergelijke lidmaatschapscyclus. Voor Regular-lidmaatschappen komt dit neer op 80 totale uren op alle locaties, tijdens elke dergelijke lidmaatschapscyclus. Voor Unlimited-lidmaatschappen komt dit neer op een onbeperkt aantal uren op alle locaties, tijdens elke dergelijke lidmaatschapscyclus. Members kunnen geen uren overdragen of schenken aan derden, inclusief andere Flexdeskpass members. Het gebruik van de eigen uren wordt in stappen van 15 minuten in rekening gebracht en het minimum gebruik per check-in is 1 uur. Als de member bijvoorbeeld 1 uur en 8 minuten aan eigen uren heeft gebruikt in een coworking-sessie, worden er 1 uur en 15 minuten aan eigen uren in rekening gebracht.  Flexdeskpass behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd naar eigen goeddunken het aantal in aanmerking komende uren dat een lid in een bepaalde cyclus kan nemen, te verhogen (zoals op grond van bepaalde promoties die we van tijd tot tijd kunnen aanbieden). Flexdeskpass geeft geen garantie op de beschikbaarheid van werkplekken.
 4. Gast uren. Members kunnen gast uren aanschaffen, die gebruikt kunnen worden om vrienden of collega’s (“gasten”) uit te nodigen om zich bij hen aan te sluiten bij deelnemende flexwerkplek op ons platform. Gast uren kunnen aangeschaft worden tegen het tarief dat van toepassing is op bij het gekozen lidmaatschap. Actuele tarieven worden aangegeven op de webpagina en in de mobiele applicatie, waar gasten worden toegevoegd. Gast uren dienen voor gebruik aangeschaft te worden. Het gebruik van de gast uren wordt in stappen van 15 minuten in rekening gebracht en het minimum gebruik per check-in is 1 uur. Als member voor zijn gast bijvoorbeeld 1 uur en 8 minuten aan gasturen heeft gebruikt in een coworking-sessie, worden er 1 uur en 15 minuten aan gasturen in rekening gebracht. Members kunnen geen gasturen overdragen of schenken aan derden, inclusief andere Flexdeskpass-leden. Flexdeskpass geeft geen garantie op de beschikbaarheid van zitplaatsen voor gasten.
 5. Rollover uren. Alle ongebruikte in aanmerking komende uren en gasturen worden overgedragen nadat die maand voorbij is (“Rollover uren”). Rollover-uren zijn beschikbaar voor maximaal 3 maanden vanaf de datum van aanschaf, en elk gebruik van de uren wordt eerst verbruikt vanaf de oudste uren. Rollover-uren worden overgedragen, zelfs als het lidmaatschapsplan wordt geüpgraded of gedowngraded, zolang het lid een actief abonnement op de Light-, Regular-, Unlimited-abonnementen heeft. Rollover-uren komen niet in aanmerking voor verlenging als het in aanmerking komende abonnement op het Light-, Regular-, Unlimited- abonnement wordt geannuleerd. Houd er rekening mee dat eventuele doorroluren die niet op uw account zijn gebruikt op het moment van annulering, verbeurd worden verklaard en niet kunnen worden uitgeoefend als het lidmaatschap in de toekomst opnieuw wordt geactiveerd.
 6. Extra uren. Members kunnen indien nodig ook extra uren (“Extra uren”) gebruiken als ze al hun toegewezen uren op hun huidige plan hebben gebruikt. Extra uren dienen voor gebruik aangeschaft te worden. Huidige tarieven worden aangegeven in de accountinstellingen, op de pagina waar extra uren kunnen worden aangeschaft.
 7. Als u een account op de site gebruikt of opent namens een bedrijf, entiteit of organisatie (een “abonnerende organisatie”), verklaart en garandeert u dat u een gemachtigde vertegenwoordiger van die abonnerende organisatie bent met de bevoegdheid om dergelijke organisatie te binden aan deze voorwaarden; en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden namens een dergelijke abonnerende organisatie.

ARTIKEL 4. AANBOD EN ACTIVITEITEN

 1. Het aanbod van Locaties en Flexwerkplekken waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Membership kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en het aantal check-ins dat beschikbaar is voor Members.
 2. Het Membership geeft recht op het gebruik van Flexwerkplekken van Locaties binnen Nederland.

ARTIKEL 5. RESERVEREN VAN ACTIVITEITEN

 1. Het Membership biedt Members de mogelijkheid om gebruik te maken van Flexwerkplekken bij verschillende Locaties. Het is Flexdeskpass toegestaan om een maximum te verbinden aan:
   1. het aantal Locaties waar de Member per dag kan inchecken;
   2. het maandelijkse aantal Check-ins waaraan een Member met een Membership kan deelnemen;
   3. het aantal Check-ins per Periode waaraan een Member per maand bij dezelfde Locatie kan deelnemen. Het gaat hier om het totaal aantal dagen.
   4. het maximum aantal Reserveringen dat een Member uit mag hebben staan in zijn/haar Account.
 2. De Member kan via de Website of de App van tevoren een Reservering plaatsen voor Member en/of Member’s gast voor een Flexwerkplek. Voor sommige Flexwerkplekken is het noodzakelijk om van tevoren te reserveren om toegang te krijgen tot de Flexwerkplek. Er zijn ook Flexwerkplekken waarvoor niet kan of hoeft te worden gereserveerd.
 3. Indien een Locatie meerdere vestigingen heeft, is voor de beoordeling of gebruik wordt gemaakt van dezelfde Locatie niet de locatie bepalend maar het overkoepelende bedrijf. Het totaal aantal keer dat per maand gebruik kan worden gemaakt van een Flexwerkplek bij een bepaalde Locatie geldt dus voor alle locaties van het overkoepelende bedrijf.

ARTIKEL 6. ANNULEREN VAN EEN RESERVERING

 1. De locatie heeft te allen tijde de optie en het recht om de reservering, zonder specifieke opgaaf van reden, te annuleren.
 2. De termijn waarbinnen Reserveringen voor een Flexwerkplek door Member kunnen worden geannuleerd betreft in principe 30 minuten vóór de zelf opgegeven start tijd van de reservering.
 3. Een Member dient een Reservering uiterlijk vóór de gestelde termijn te annuleren, indien de Member en/of Member’s gast niet in staat is om gebruik te maken van de Flexwerkplek of daarvan geen gebruik wenst te maken. Indien de Member nalaat de Reservering tijdig te annuleren of niet komt opdagen, ontvangt de Member van Flexdeskpass een waarschuwing per e-mail.
 4. Als een Member een Reservering niet tijdig annuleert of niet op komt dagen, brengt Flexdeskpass hiervoor een No-Show Fee of Late Cancellation Fee van 1 uur (eigen uur voor eigen boekingen en gast uren voor gast boekingen) aan de Member in rekening.
 5. Verschuldigde No-Show Fees en Late Cancellation Fees worden automatisch van het eigen-uren of gast-uren saldo afgehaald.

ARTIKEL 7. TOEGANG TOT FLEXWERKPLEKKEN EN IN- EN UIT-CHECKEN

 1. Het Membership is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De Member moet zich daarom altijd bij de Locatie kunnen legitimeren. Derhalve is de Member ertoe gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de Locatie kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Member.
 2. Toegang tot een bepaalde Flexwerkplek verkrijgt Member/Member’s gast door via de app of website voor Member/Member’s gast in te checken. Inchecken dient te gebeuren bij of net voor binnenkomst bij de Locatie. De Locatie krijgt hiervan een email welke tevens als het toegangsbewijs van member geldt.
 3. Voor sommige Flexwerkplekken is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen. Inchecken voor deze Flexwerkplekken kan dus alleen als Member/Member’s gast van tevoren heeft gereserveerd.
 4. Alle Flexwerkplekken kunnen bezocht worden zonder bijbetaling. Het kan voorkomen dat voor koffie, thee of frisdrank, een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit wordt aangegeven op de Website en/of de App.
 5. Bij het verlaten van Aanbieders locatie dient member zich via de app of website af te melden (uit te checken). De flexwerktijd is het verschil in tijd tussen het inchecktijd en uitchecktijd, afgerond op 15 minuten en met een minimum van 1 uur.
 6. Als member vergeet uit te checken dan wordt de flexwerktijd berekent door het verschil tussen incheck-tijd en de door Locatie opgegeven sluitingstijd van de locatie.

ARTIKEL 8. HUISREGELS

 1. Members verklaren zich door het gebruik van het Membership akkoord met de huisregels van de bezochte Locatie, hoe dan ook genaamd, en dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de Locatie op te volgen. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de locatie en/of zijn terug te vinden op de website van de betreffende Locatie. Member dient zorg te dragen dat Member’s gast ook akkoord gaat met de huisregels van de bezochte Locatie, hoe dan ook genaamd, en Member’s gast dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de Locatie op te volgen.
 2. De medewerk(st)er(s) en het management van de Locatie hebben het recht om een Member/Member’s gast, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of Flexwerkplek te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek uit te sluiten. Member/Member’s gast heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership. De Locatie is gehouden Flexdeskpass hierover te informeren, waarbij Flexdeskpass het recht heeft om de Member bij meerdere overtredingen (van Member of Member’s gast) uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de betreffende App en het Account van de Member. De Member heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de App en het Account geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutiebetalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership.
 3. Bij (het vermoeden van) diefstal, schade en/of vernielingen door Member bij een Locatie, zal Flexdeskpass de Locatie en de autoriteiten de persoonsgegevens zoals bekend bij Flexdeskpass van Member en/of Member’s gast overhandigen.

ARTIKEL 9. DIEFSTAL, VERLIES, MISBRUIK OF FRAUDE

 1. Indien de Member vermoedt dat de App en/of het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming, dient de Member Flexdeskpass onmiddellijk in te lichten per e-mail: info@flexdeskpass.com. Flexdeskpass zal de App en/of het Account in dat geval blokkeren.
 2. Indien Flexdeskpass vermoedt dat er met de App en/of Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende App en/of het Account worden geblokkeerd.
 3. Flexdeskpass kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Member.
 4. Flexdeskpass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Member lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de App en/of het Account. De door de Member gebruikte App en/of Account is strikt persoonlijk en kan slechts op één smartphone tegelijkertijd worden gebruikt. De in de account geüploade pasfoto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Locatie kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon.

ARTIKEL 10. ZICHTTERMIJN

 1. Flexdeskpass biedt nieuwe Members de mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na het activeren van het Membership te ontbinden. Wanneer de Member gebruik maakt van een gratis proefperiode, dan geldt de begindatum van deze gratis proefperiode als datum waarop de zichttermijn ingaat.
 2. Indien de Member binnen veertien (14) dagen na activatie van het Membership gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient de Member dit via Website, App of e-mail: info@flexdekpass.com aan Flexdeskpass kenbaar te maken.
 3. Flexdeskpass zal de Member vervolgens binnen veertien (14) dagen het factuurbedrag naar rato aan de Member restitueren. Indien de Member geen gebruik heeft gemaakt van het Membership, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Member wel gebruik heeft gemaakt van het Membership, dat wil zeggen: de Member heeft minimaal van één Flexwerkplek gebruik gemaakt, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. Als de Member na tien (10) dagen ontbindt, dan wordt het factuurbedrag verminderd met 10/30 gerestitueerd.
 4. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Members, dat wil zeggen: Members die het Membership voor de eerste maal activeren en dus niet op de heractivatie van reeds bestaande, gepauzeerde Memberships. Flexdeskpass behoudt zich het recht voor om Members te weigeren of een Membership te beëindigen, indien Flexdeskpass vermoedt dat de betreffende Member herhaaldelijk gebruik maakt van de zichttermijn (misbruik).

ARTIKEL 11. DUUR EN OPZEGGING

 1. Het Membership is een abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde duur en dat telkens tegen het einde van de lopende facturatieperiode van 1 kalendermaand kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen.
 2. Opzegging geschiedt via de Website of App. Indien een Member nalaat het Membership tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van de lopende facturatieperiode weer een nieuwe facturatieperiode van 1 kalendermaand waarna het Membership eindigt.
 3. De Member kan in het Account op ieder gewenst moment zien hoe lang de huidige facturatieperiode van 1 kalendermaand nog duurt.
 4. Nadat de Member het Membership heeft opgezegd, blijven de gegevens van de Member opgeslagen in het systeem gedurende twaalf (12) maanden na het eindigen van het Membership. Gedurende deze twaalf (12) maanden heeft de Member de mogelijkheid om het abonnement eenvoudig te heractiveren, doordat zijn persoonsgegevens nog zijn opgeslagen. Indien de Member het Membership niet binnen twaalf (12) maanden heractiveert, worden de Account en de daarmee samenhangende persoonsgegevens automatisch verwijderd. Wel kan Flexdeskpass het telefoonnummer en het e-mailadres van de Member geanonimiseerd opgeslagen houden voor analytische doeleinden.
 5. Een Membership kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Membership geschiedt door het via de App of Website bestellen van het Membership en het betalen voor de eerste termijn van 1 kalendermaand. Betaling geschiedt door middel van iDeal of creditcard.
 6. Members kunnen direct na het (her)activeren gebruik maken van de Flexwerkplekken van bij Flexdeskpass aangesloten Locaties.
 7. Als de Member wil dat de gegevens na opzegging direct worden verwijderd, dan kan de Member daartoe een verzoek per e-mail bij Flexdeskpass indienen. Flexdeskpass zal aan een dergelijk verzoek uiterlijk binnen een maand gevolg geven.

ARTIKEL 12. PRIJZEN EN BETALING

 1. Voor het Membership is de Member telkens 1 kalendermaand de Membership Fee aan Flexdeskpass verschuldigd.
 2. Flexdeskpass behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Flexdeskpass zal de Member schriftelijk op de hoogte brengen van een voorgenomen prijswijziging. Indien een Member niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Member het Account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende afspraken omtrent opzegging die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 3. Betaling voor het Membership is alleen mogelijk door middel van betaling met creditcard of iDeal via de Website of App. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Member tot nadere opzegging aan Flexdeskpass toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van de verschuldigde Membership Fee geschiedt telkens per 1 kalendermaand en voorafgaand aan het de termijn waarop de betaling betrekking heeft.
 4. Indien de verschuldigde Membership Fee niet kon worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening stond op het moment van afschrijving of doordat de Member onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Member de betaling voor een Periode storneert, wordt het verdere gebruik van het Membership geblokkeerd. De Member kan via het Account de verschuldigde kosten voor het Membership alsnog betalen en eventueel een alternatieve betaalwijze kiezen. De Member blijft alle vervallen termijnbetalingen echter verschuldigd tot het moment dat het Membership conform de voorwaarden wordt stopgezet.
 5. De Member ontvangt telkens per Periode een digitale factuur via email.

ARTIKEL 13. PROMOTIES, PROEFPERIODES EN VRIENDENKORTING

 1. Flexdeskpass biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Members waarbij een korting geldt voor de eerste maand(en) van het Membership. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.
 2. Flexdeskpass kan tijdelijk gratis proefperiodes aanbieden waarbij nieuwe Members het Membership voor een aangegeven Periode gratis kunnen gebruiken. Voorwaarde voor het gebruik van een proefperiode is dat de nieuwe Member een volledig Account inclusief betaalgegevens aanmaakt via de Website of App. Na afloop van de proefperiode wordt deze automatisch omgezet in een betaalde Membership. Voor afloop van de proefperiode kan de nieuwe Member het Membership via de Website of App met onmiddellijke ingang stopzetten, indien een automatische verlenging niet gewenst is. Alle overige voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap gelden onverkort ook voor de gratis proefperiode. Deze gratis proefperiodes zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste proefperiodes is niet mogelijk.
 3. Flexdeskpass Members ontvangen een unieke persoonlijke vriendenlink die gedeeld kan worden met vrienden, kennissen en familie via o.a. e-mail, Facebook of Twitter. Iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt voor het Membership ontvangt een eenmalige korting op de eerste Membership Fee. De Member wiens vriendenlink is gebruikt, ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Member een vriendenkorting. Deze vriendenkorting wordt verrekend met de betaling van de eerstvolgende Membership Fee. De hoogte van deze kortingen wordt door Flexdeskpass op haar website vermeld.
 4. De vriendenkorting wordt automatisch verwerkt en is alleen van toepassing indien de aangebrachte Member nog niet eerder bij Flexdeskpass geregistreerd stond als Member. Een aangebrachte Member kan slechts één vriendenlink gebruiken, indien meerdere vriendenlinks zijn ontvangen, dan wordt de korting alleen toegekend aan de Member verbonden aan de voor de aanmelding gebruikte vriendenlink. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en promoties.
 5. De maximale vriendenkorting die een Member per termijn 1 kalendermaand kan ontvangen, is de hoogte van één termijnbetaling voor het Membership. De vergoeding wordt nooit in contanten uitbetaald, maar zal altijd in mindering gebracht op de termijnbetaling.
 6. De vriendenkorting wordt verrekend nadat de nieuwe Member de eerste termijn heeft betaald en alleen als het Membership niet direct na de eerste termijn wordt beëindigd. Indien het Membership door de aangebrachte Member tijdens de eerste Periode wordt opgezegd of ontbonden, vervalt de vriendenkorting.

ARTIKEL 14. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN APP

 1. Members kunnen na ieder Flexwerkplek bezoek een review schrijven welke op de Website en/of App wordt geplaatst.
 2. De Website en de App bevatten sociale elementen die Members in staat stellen samen te gaan flexwerken. Members kunnen zoeken naar andere Members en met elkaar in contact treden. Members die met elkaar in contact zijn getreden kunnen onder meer elkaars Reserveringen bekijken, elkaars Flexwerkplek historie bekijken en elkaar uitnodigingen sturen om vanaf bepaalde flexwerkplekken te werken.
 3. Op de Website en de App worden bij de Locaties reviews getoond en bij de beschikbare Flexwerkpleken wordt aangegeven welke Members deze Flexwerkplekken hebben gereserveerd. Bij deze vermeldingen worden de naam en de profielfoto van Members getoond. Indien de Member niet zichtbaar wenst te zijn dan moet in het Account de instelling ‘anoniem’ worden geselecteerd.
 4. Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze profielfoto wordt gebruikt ter identificatie van Members door de Locaties bij het inchecken. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. In het geval een profielfoto niet aan deze eisen voldoet, zal de Locatie of Flexdeskpass de Member hierop wijzen. In dat geval dient de Member een nieuwe profielfoto te uploaden via de Website of App. Indien de Member de profielfoto niet aanpast aan de gestelde richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden Flexdeskpass en de Locatie zich het recht voor de Member toegang te weigeren.

ARTIKEL 15. KLACHTENREGELING

 1. De Member gaat rechtstreeks een overeenkomst met Flexdeskpass aan betreffende het gebruik van het Membership. Flexdeskpass heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Locaties ten aanzien van de toegang tot de Flexwerkplekken van Locaties. Door enkele gebruikmaking van het Membership of de Flexwerkplekken van een Locatie, treedt de Member niet in overeenkomst met de Locatie.
 2. In geval van klachten kan de Member zich altijd wenden tot Flexdeskpass. Daarnaast kan de Member zich tot Flexdeskpass wenden in geval van een geschil met een Locatie of met vragen over restitutie van abonnementsgelden.
 3. Klachten met betrekking tot Locaties, de dienstverlening of producten van Flexdeskpass, het gebruik van de App, het Account of de Website dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van Flexdeskpass te worden gemeld.
 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van Flexdeskpass is: Heer Vrankestraat 25B, 3036LB Rotterdam. Het e-mailadres is: info@flexdeskpass.com.
 5. Klachten kunnen tot uiterlijk vijftien (15) dagen na het voorval worden gemeld. Indien de termijn van vijftien (15) dagen is verstreken vervalt het recht om te klagen. Members worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. Flexdeskpass zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

ARTIKEL 16. PRIVACY

 1. Flexdeskpass neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Members verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door Flexdeskpass.
 2. Flexdeskpass is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketingdoeleinden.
 3. Flexdeskpass gebruikt de persoonsgegevens van de Member uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Member gaat ermee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevant nieuws en aanbiedingen van Flexdeskpass te ontvangen. De Member kan zich via de Account uitschrijven voor ieder van deze informatievoorzieningen.
 5. Flexdeskpass maakt op haar Website gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van de Website van Flexdeskpass is toestemming van de Member voor het gebruik van cookies noodzakelijk.
 6. Voor een volledig overzicht van de wijze waarop Flexdeskpass omgaat met de privacy van haar Members en bezoekers zie de privacy policy.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Flexdeskpass strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Membership.
 2. Toegang tot (flex)werkplekken en alle andere diensten die via de site worden aangeboden worden aangeboden en verstrekt door derden, niet Flexdeskpass. U gaat ermee akkoord dat aanwezigheid of gebruik van een dergelijke (flex)werkplek of andere diensten uitsluitend op eigen risico is.
 3. In geval van een toerekenbare tekortkoming van Flexdeskpass in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Member gesloten overeenkomst, is Flexdeskpass slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor Flexdeskpass uit de overeenkomst met de Member voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de Periode waarin de Member als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van Flexdeskpass. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Member gedurende deze Periode aan Flexdeskpass heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Flexdeskpass of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Flexdeskpass voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten.
 5. Flexdeskpass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Member en/of Member’s gast lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of gebruik van een flexwerkplek van een Locatie, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Locaties aangeboden Flexwerkplekken is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Member en/of Member’s gast.
 6. Flexdeskpass aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Member en/of Member’s gast lijdt door het werken vanaf bureaus en bureaustoelen die door hun (pas)vorm en/of (standaard) instelling niet voor de optimale zitpositie voor Member en Member’s gast zorgen, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving.
 7. Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld door Flexdeskpass, garanderen Flexdeskpass, haar leveranciers en partners geen garantie of vertegenwoordiging (i) dat de site en alle downloadbare software, inhoud, diensten foutloos zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de site en alle downloadbare software, inhoud, diensten of toepassingen die beschikbaar zijn gemaakt in verband met of via de site of de server die ze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

ARTIKEL 18. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS

 1. Flexdeskpass heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden na publicatie en/of kennisgeving aan de Member in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Member de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Member gerechtigd de overeenkomst met Flexdeskpass op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: info@flexdeskpass.com
 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden treft men telkens aan op de Website van Flexdeskpass.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle betrekkingen tussen de Member, Member’s gast, de Locatie en/of Flexdeskpass is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 15 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Flexdeskpass, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Flexdeskpass met de Member of de Locatie kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.