PRIVACYVERKLARING

FLEXDESKPASS

INLEIDING
Dit is de privacyverklaring van Flexdeskpass.com (hierna verder te noemen: “Flexdeskpass”). In deze verklaring verschaft Flexdeskpass informatie over de persoonsgegevens die door Flexdeskpass worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Flexdeskpass gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Flexdeskpass verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, het gebruik van de Flexdeskpass app, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website (www.flexdeskpass.com) kunnen links naar andere websites staan. Flexdeskpass is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?
Flexdeskpass, gevestigd aan Heer Vrankestraat 25B, 3036LB, Rotterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75497727, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT FLEXDESKPASS?
Flexdeskpass verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Bedrijfnaam (optioneel. alleen als je deze zelf invult)
  • KVK nummer (optioneel. alleen als je deze zelf invult)
  • BTW nummer (optioneel. alleen als je deze zelf invult)

VERWERKT FLEXDESKPASS BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS?
Flexdeskpass verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij Flexdeskpass daarvoor van tevoren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. Flexdeskpass verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

WAAROM WE JOUW PERSOONSGEGEVENS NODIG HEBBEN?
Flexdeskpass verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met Flexdeskpass hebt gesloten, zoals een flexwerkplekabonnement, wanneer je gebruik maakt van de Flexdeskpass app of wanneer je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze website.
Daarnaast gebruiken we je gegevens nog voor de volgende doeleinde:
NIEUWSBRIEF
Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan Flexdeskpass verstrekte informatie door Flexdeskpass worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.
SOCIAL MEDIA
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.
PUBLICATIES OP DE WEBSITE
Je kunt ervoor kiezen om vindbaar te zijn voor andere Flexdeskpass leden. Deze andere Flexdeskpass leden kunnen jou vervolgens opzoeken binnen de Flexdeskpass app, zodat ze een connectie met je aan kunnen gaan en je een uitnodiging kunnen sturen om samen te werken vanaf een flexwerkplek. Daarbij worden jouw naam en (openbare) profielfoto weergegeven. Je geeft hier altijd van tevoren zelf toestemming voor. Wil je niet vindbaar zijn, dan kun je deze optie ook uitzetten. In de detailpagina van de boeking, worden jouw naam en (profielfoto) weergegeven, zodat andere Flexdeskpass leden kunnen zien wie zich ook voor deze werkplek heeft aangemeld. Wanneer je een review achterlaat op onze website of binnen de App, dan zullen we daarbij jouw naam en (openbare) profielfoto tonen, zodat voor derden duidelijk is van wie de review afkomstig is. Tot slot worden jouw naam en profielfoto getoond bij reserveringen en check-ins op onze webpagina. Deze reserveringen en check-ins zijn uitsluitend in te zien door de betreffende flexplekaanbieder. Jij kiest als gebruiker altijd wat je op onze website publiceert en dus of je daarmee herkenbaar bent.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITEN OF PROFILING
Flexdeskpass maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
LOCATIEGEGEVENS
We gebruiken jouw locatiegegevens om je te laten zoeken naar flexwerkplekmogelijkheden in de buurt. Daarnaast gebruiken we jouw locatiegegevens om het inchecken bij een bepaalde flexwerkpleklocatie mogelijk te maken.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?
Flexdeskpass verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. Flexdeskpass deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met Flexdeskpass hebt gesloten, of wanneer je daartoe toestemming hebt verleend, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flexdeskpass blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens onder meer gedeeld met bedrijven die ten behoeve van Flexdeskpass cloudopslag leveren, alsmede andere bedrijven waarvan Flexdeskpass diensten betrekt, zoals MailChimp voor het verzenden van de nieuwsbrief.

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
Door Flexdeskpass verwerkte persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU.

PUBLICATIE
Publicatie van persoonsgegevens (bijvoorbeeld in zoekmachines zoals Google) worden door Flexdeskpass niet afgeschermd.

BEWAARTERMIJN
Flexdeskpass zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens wanneer je jouw account bij Flexdeskpass opzegt. Bij het pauzeren van je Flexdeskpass abonnement bewaren we je persoonsgegevens zodat bij het reactiveren van je account je geschiedenis, vrienden-connecties en profielinstellingen weer beschikbaar zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar info@flexdeskpass.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Flexdeskpass zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

DATAPORTABILITEIT
Op verzoek zal Flexdeskpass jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal Flexdeskpass de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Flexdeskpass in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd binnen 1 maand nadat Flexdeskpass jouw verzoek daartoe heeft ontvangen.

BEVEILIGING
Flexdeskpass neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@flexdeskpass.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 maart 2020. Wij houden ons het recht voor om aanpassingen te doen aan ons Privacy statement. Wij sturen hierover geen bericht maar adviseren je om zelf zo nu en dan dit statement door te nemen. Voor vragen en suggesties kun je altijd contact met ons opnemen.